Inschrijvingsvoorwaarden ‘Speech Schrijven’

Inschrijvingsvoorwaarden training ‘Speech Schrijven’

De training ‘Speech Schrijven’ wordt georganiseerd door Scriptorij Comm.V. – Krijgslaan 106 – 9000 Gent.

1. Werkwijze

Via mail of het contactformulier bevestigt de cursist zijn deelname aan de training. Vervolgens krijgt hij/zij een mail met praktische afspraken en een bijgesloten factuur voor de training.

Een inschrijving is pas definitief als het volledige inschrijvingsgeld gestort is op het rekeningnummer vermeld op de factuur met duidelijke vermelding over welke training het gaat.

Alle door Scriptorij Comm.V. opgegeven prijzen zijn exclusief btw. De vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief broodjeslunch, koffie/water en trainingsmaterialen.

Beslis tijdig om je in te schrijven. Om de kwaliteit van de training te garanderen, is het aantal plaatsen per training beperkt.

2. Overmacht

2.1. Kan je – door overmacht – opeens niet meer deelnemen aan de training?

  • Als je een week voor de start van de training meldt dat je niet meer kan deelnemen, dan storten we het volledige inschrijvingsbedrag terug.
  • Meld je minder dan een week af, dan wordt er niets teruggestort. Wel mag er steeds een collega/vervanger in jouw plaats komen.

2.2. Indien Scriptorij Comm. V. zijn opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Scriptorij Comm.V. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

2.3. Scriptorij Comm.V. heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

3. Annulatie van de training

Scriptorij Comm.V. heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht, niet wordt behaald. Een dergelijke annulatie leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer. Wel zal het volledige inschrijvingsgeld teruggestort worden.

4. Geschillen

Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter te Gent.