1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Scriptorij verstaan: Scriptorij bvba, gevestigd te Forelstraat 55b, 9000 Gent, België en ingeschreven in het handelsregister van Gent onder het nummer BE0719913115. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.
 2. Voor elke aanvraag tot offerte (Copywriting, Opleidingen, Verbal Branding) stuurt de Scriptorij een gedetailleerde prijsopgave per mail naar de potentiële opdrachtgever. Deze is opgemaakt in euro en de prijzen zijn exclusief btw. (Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.) De prijsopgaven en offertes zijn van toepassing op de desbetreffende prijsaanvraag en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Iedere offerte is geldig gedurende 30 dagen vanaf de offertedatum. Scriptorij behoudt zich het recht om, tot de definitieve aanvaarding van de opdracht, de offerte volledig of gedeeltelijk te wijzigen.
 3. De overeenkomst tot uitvoering van de schrijfopdracht, training of taalstrategisch advies komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte opgemaakt door Scriptorij.
 4. Bij gebruik van een eigen bestelbon door de opdrachtgever wordt er verwezen naar de offerte van Scriptorij en gelden automatisch de Algemene Voorwaarden van Scriptorij.
 5. De verstrekking van de opdracht (training, copywriting, verbal branding) dient steeds schriftelijk via e – mail, fax of post te gebeuren. Telefonische bestellingen dienen binnen de 24 uur door de opdrachtgever bevestigd te worden zoniet wordt de bestelling als onbestaand beschouwd.
 6. Verplaatsingskosten verbonden aan een training of een briefing bedragen 0,75 EUR/km te rekenen vanaf de maatschappelijke zetel.

Scriptorij Copywriting

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Scriptorij. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.
 2. Scriptorij behoudt zich het recht om offertes en leveringstermijnen te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever indien Scriptorij de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte, of indien de opdrachtgever de opdracht alsnog zou wijzigen. De opdracht kan door Scriptorij nog geweigerd worden en de opdrachtgever is verplicht om het reeds uitgevoerde deel van het werk te betalen.
 3. In geval de opdrachtgever de overeenkomst na de definitieve aanvaarding door Scriptorij annuleert of verbreekt, en dit na het opstarten van de opdracht, behoudt Scriptorij zich het recht om het geleverde werk te factureren. Het al uitgevoerde werk wordt, zonder garantie op de kwaliteit, na betaling van de factuur aan de klant afgeleverd.
 4. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst na de definitieve aanvaarding door Scriptorij annuleert of verbreekt, en dit zonder dat de opdracht reeds opgestart is, zal Scriptorij een schadevergoeding eisen voor een bedrag dat gelijk staat aan 25% van het totaal aanvaarde offertebedrag.
 5. Scriptorij kan maar aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag van de offerte.
 6. Scriptorij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Scriptorij verbindt zich ertoe om de opdracht geplaatst door de opdrachtgever, met goede vakkennis en bekwaamheid te realiseren en/of te laten realiseren. De opdrachtgever is, als inhoudelijke deskundige op zijn vakgebied, verplicht de door Scriptorij afgeleverde opdracht te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. De opdrachtgever vrijwaart Scriptorij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om zowel voor als tijdens de uitvoering van de schrijfopdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Scriptorij kunnen voorgelegd te worden.
 8. Het bronmateriaal nodig voor het uitvoeren van de opdracht, wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’ s en in duidelijke leesbare vorm aangeleverd per mail, fax, post of digitale drager aan Scriptorij. Tenzij anders vermeldt, levert de opdrachtgever het document aan in Microsoft Office Word. Schade en/of laattijdige levering ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, fax, usb-stick, virussen enz. kan niet ten laste van Scriptorij gelegd worden.
 9.  Scriptorij verbindt zich ertoe alle informatie die de opdrachtgever voor, tijdens en na het toekennen van de opdracht doorstuurt, strikt vertrouwelijk te behandelen.
 10. Scriptorij kan in zijn publiciteit melding maken van de identiteit van zijn opdrachtgevers en zijn opdrachten, enkel na toestemming van de opdrachtgever.
 11. Scriptorij verbindt zich ertoe om de gewenste leveringstermijn als streeftermijn te respecteren of zelf naar redelijkheid te bepalen. Indien de leveringstermijn niet gerespecteerd kan worden door overmacht bijvoorbeeld, wordt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gebracht. Overschrijding van de leveringstermijn van meer dan 30 dagen, heeft op opdrachtgever het recht de opdracht te ontbinden.
 12. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd, of de opdrachtgever annuleert de opdracht tijdens de uitvoering ervan, kan Scriptorij de opdracht beëindigen en het volledige bedrag als voorzien in de offerte in rekening brengen, onverminderd het recht alle overige kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.
 13. Indien Scriptorij de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Scriptorij het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. 
 14. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden opdrachten bij Scriptorij in beginsel uitgevoerd op basis van een bij Scriptorij geldend standaard (halve)dagtarief of uurtarief.
 15. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is voor een opdracht die de 1.000 euro overschrijdt een voorschot van 30% vereist. De opdracht begint te lopen de dag dat dit voorschot ontvangen wordt. Bij niet – betaling van het voorschot, houdt Scriptorij zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door Scriptorij.

Scriptorij Trainingen

 1. Het trainingsformat en het bijbehorend boekje van Scriptorij voor Wervelend Schrijven en Speech Schrijven zijn intellectuele eigendom van Scriptorij en auteursrechtelijk beschermd.
 2. Bij trainingen die starten om of voor 9uur ’s morgens voorziet de opdrachtgever een overnachting als de locatie zich voorbij/in Brussel /Antwerpen bevindt en op minstens 80 km van Gent.
 3. De trainingslocatie dient aan volgende specificaties te voldoen: beamer, scherm, flipchart. De stoelen worden opgesteld in theateropstelling.
 4. De opdrachtgever zorgt voor een parkeerplaats aan het gebouw zelf. Als er geen parking voorhanden is, en er zodoende dient geparkeerd te worden in een betaalparking of op straat, worden de kosten vergoed door de opdrachtgever.
 5. Als het aanvangsuur vervroegd of verlaat wordt, gebeurt dit altijd in overleg met de trainer.
 6. De opdrachtgever verbindt er zich toe om – indien gevraagd – de teksten als input voor de training gebundeld te bezorgen aan Scriptorij, en dat minstens een week voor de start van de training.
 7. Als de trainer in geval van ziekte of overmacht, niet in staat is de training te verzorgen, zal de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd zijn. De opdrachtgever kan in geen geval een schadevergoeding eisen.
 8. Bij annulatie of verplaatsing  naar een ander datum door de opdrachtgever om welke reden dan ook minder dan 4 weken op voorhand is de opdrachtgever 50% van het volledige honorarium verschuldigd. Wordt de training minder dan 2 weken op voorhand geannuleerd of verplaatst door de opdrachtgever, dan is het volledig honorarium verschuldigd.
 9. De opdrachtgever is burgerlijk aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen aan de trainer en medewerkers tijdens het verloop van de training. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan of diefstal aan het materiaal voor, tijdens of na de training.

Betaling

 1. In geval van klachten in verband met de verrichte opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot Scriptorij binnen de 7 werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de gedetailleerde opmerkingen. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgev er geenszins van zijn verplichting tot betalen. Eens de gestelde termijn van 7 werkdagen verstreken, wordt de opdracht door de opdrachtgever beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur plaatsvinden, uiterlijk 14 dagen, te reken en vanaf de factuurdatum. De overgang van de intellectuele rechten gaat pas van kracht op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan Scriptorij heeft overgemaakt.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest, per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen, is Scriptorij gerechtigd op een contractuele nalatigheidsintrest van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 12% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van Scriptorij om de eventueel geleden schade te bewijzen en op de opdrachtgever te verhalen.
 4. Indien een of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen niet aan. De rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerd door het Belgisch Recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Gent.